Členské

Dňa 19.05.2012 zhromaždenie členov zboru prijalo rozhodnutie, že členovia zboru budú platiť mesačné členské vo výške 5,- EUR (slovom päť eur), a to od mája 2012.

Členské je splatné vždy ku koncu kalendárneho mesiaca, pričom členské za máj 2012 je splatné do konca júna 2012. V prípade, ak by niektorý člen zboru mal záujem zaplatiť členské vopred na niekoľko mesiacov, takto zaplatené členské je splatné ku koncu prvého kalendárneho mesiaca, za ktorý sa členské platí (napr. ak niekto chce zaplatiť členské za celý rok vopred, je takéto členské splatné ku koncu januára príslušného roku).

Členské sa platí prevodom na číslo účtu SK07 8360 5207 0042 0003 5249 (zberný účet pre členské), pričom kvôli identifikácii platby je potrebné uviesť meno a priezvisko do odkazu pre prijímateľa. Po konci každého mesiaca sa vykoná vyúčtovanie a prostriedky budú prevedené na účet zboru vedený vo VÚB.

V prípade otázok ma prosím kontaktujte.

Ivan Puškáč